Etusivu >
Logo
YLLÄPITOON >>    

Taito- ja taideaineita lisää perusopetukseen

Mediatiedote 23.2.2011

Oppilaat odottavat, että opetus olisi oikeudenmukaista, kannustavaa, työtavoiltaan vaihtelevaa sekä oppilaiden erilaisuus huomioon ottavaa. Oppilaat suosivat ryhmätyötä. Oppilaat kaipaavat enemmän innostavia ja nuoria ymmärtäviä opettajia. Opetustuntien viikkotuntimäärän lisäämistä oppilaat eivät toivo, mutta valinnaisia aineita sekä taito-ja taideaineita he haluavat lisää.

Vanhempien tyytyväisyys opetukseen vähenee kouluvuosien myötä. He odottavat koululta enemmän kasvatuskumppanuutta ja oppilaiden hyvinvoinnin vahvistamista. Vanhemmat haluavat pienentää opetusryhmiä ja lisätä taito- ja taideaineita. He haluavat vähemmän riippuvuutta oppikirjoista ja korostaa opetussuunnitelman noudattamisen merkitystä opetuksessa.

Perusopetuksen tuntijakopäätös erittäin vahva ohjauskeino

Valtioneuvoston tuntijakopäätöstä 2001 noudatetaan hyvin. Tuntijako sallii tasa-arvon toteutumisen kannalta liiankin suuret erot järjestäjien välillä joidenkin oppiaineiden sekä kaikkien aineiden kokonaistuntimäärissä. Tuntijakopäätös on aina edeltänyt opetussuunnitelmien perusteiden uudistamista. Olisi harkittava vaihtoehtoa, jolloin muutos jatkossa alkaisi tavoitteiden ja sisältökokonaisuuksien syvällisemmällä uudistuksella.

Opetussuunnitelmien ohjaavuus paranemassa

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 ohjaavuus on selvästi parempaa kuin vuoden 1994 perusteiden. Esi- ja perusopetuksen johtajien ja rehtoreiden työhön opetussuunnitelmat eivät vaikuta merkittävästi. Opettajien kohdalla tilanne on selvästi parempi. Opetussuunnitelman perusteet kansallisena sitovana määräyksenä on vähentänyt paikallista toimeliaisuutta opetussuunnitelmien kehittämisessä.

Kasvatuksellista ja opetuksellista siirtymää esiopetuksesta perusopetukseen on tarpeen eheyttää. Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien uudistamisen tulisi edetä rinta rinnan. Toimialan ohjaus tulisi olla yhden hallinnonalan käsissä kaikissa kunnissa. Esiopetuksessa ei ole tarvetta koulumaiseen työskentelyyn. Ensimmäisenä kouluvuotena oppiaineopiskeluun siirtymistä on syytä entisestään pehmentää.

Perusopetuksen opetussuunnitelmissa on liikaa sisältöjä opetusaikaan nähden. Oppisisällöt eivät aina vastaa oppilaiden ikä- ja kehitystasoa. Aihekokonaisuudet (esim. mediataito, kestävä kehitys) ovat irrallisia. Niille ei ole osoitettu opetusaikaa eikä niillä ole selkeää asemaa opetuksessa. Perusopetuksen kasvatustehtävän sisältö ja rajat suhteessa kotikasvatukseen on syytä osoittaa.

Tyytyväisyys esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmiin yleistä

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2000 valmistelu ja toimeenpano kentällä onnistuivat hyvin. Sama päätelmä koskee perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita 2004. Nämä syyt selittävät osin tyytyväisyyttä opetussuunnitelmien käytännön toimivuuteen.

Perusopetuksen tuntijako ei toimi kaikilta osin tyydyttävästi. Esiopetuksen laajuus (700 tuntia vuodessa) riittää tavoitteiden toteuttamiseen.

Opetussuunnitelmat toimivat maassa melko yhdenmukaisesti

Alueelliset erot ovat pieniä siinä, miten toimiviksi opetuksen järjestäjät, rehtorit ja opettajat arvioivat opetussuunnitelmansa. Täydennyskoulutus lisää opetussuunnitelmien vaikuttavuutta. Varoja tulisi osoittaa enemmän paikallisten opetussuunnitelmien jatkuvaan kehittämiseen.

Opetussuunnitelmien perusteiden uudistamiselle annettava aikaa

Opetussuunnitelmien perusteiden ja tuntijaon kehittämiseksi jatkossa 1) uudistuksilla tulee olla aina hyvin perustellut syyt ja selkeät tavoitteet, 2) esi- ja perusopetuksen sivistys- ja kasvatustehtävä on avattava tausta-arvoineen kunnolla ja 3) opetuksen järjestäjien roolia opetussuunnitelmien toimeenpanijoina, arvioijina ja kehittäjinä tulee selkiyttää ja vahvistaa.

Edellä olevat tulokset ja päätelmät perustuvat Koulutuksen arviointineuvoston nimittämän arviointiryhmän vuosina 2009–2010 tekemään esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmajärjestelmän toimivuuden arviointiin.


Lisätietoja

Katriina Sulonen; 044-7388111 (katriina.sulonen@kolumbus.fi); arviointiryhmän pj.
Esko Korkeakoski; 050-4016348 (esko.korkeakoski@jyu.fi); suomenkielinen koulutus
Koulutuksen arviointineuvoston nettisivut: www.edev.fi

Arviointiraportit

Sulonen Katriina.; Heilä-Ylikallio Ria; Junttila Niina; Kola-Torvinen Pia; Laine Tuula; Ropo Eero; Suortamo Markku; Knubb-Manninen Gunnel & Korkeakoski Esko. 2010. Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmajärjestelmän toimivuus. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 52. Jyväskylä.

Korkeakoski, Esko & Siekkinen, Taru (toim.) 2010. Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmajärjestelmän toimivuus. Puheenvuoroja sekä arviointi- ja tutkimustuloksia. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 53. Jyväskylä.

 
 

PowerPoint-esitys