Etusivu > På svenska >

Ett utvecklingsprogram behövs för den grundläggande konstundervisningen

ADMINISTRERING >>    

Ett utvecklingsprogram behövs för den grundläggande konstundervisningen

Pressmeddelande 15.2.2012

Det finns många anledningar till att skapa ett utvecklingsprogram för den grundläggande konstundervisningen. Den grundläggande konstundervisningen är inte jämlikt regionalt tillgänglig. Antingen erbjuds inte undervisning inom ett rimligt avstånd i kommunen eller så saknas undervisningen inom något eller några av de nio konstområdena. Grundläggande musikundervisning erbjuds mest. Av de utbildningsinstitutioner som erbjuder grundläggande konstundervisning (464) finns de flesta i västra och södra Finland. Fördelningen av eleverna är könsmässigt sned. 80% av eleverna är flickor. Branschens lärarutbildning och fortbildning är varierande, det finns behov av att utveckla ett styrande läroplanssystem och utbildningsinstitutionernas självutvärdering är endast under utveckling. Finansieringsformerna för utbildningsområdet är ännu varierande.

Dessa resultat framkommer i den första nationella utvärderingen som gjorts inom den grundläggande konstundervisningen. Utvärderingen gjordes av en utvärderingsgrupp som tillsatts av Rådet för utbildningsutvärdering under åren 2010-2011. Gruppen utvärderade hur grunderna för läroplanen och pedagogiken fungerade, hur utbildningsinstitutionerna samarbetade samt självutvärdering och utvecklingsarbete som tidigare undersökts ganska lite. Utvärderingen genomfördes via enkäter till rektorer och lärare i utbildningsinstitutioner som erbjöd grundläggande konstundervisning samt genom utvärderingsbesök i 22 utbildningsinstitutioner.

Alla barn och unga borde ha tillgång till grundläggande konstundervisning

Grundläggande konstundervisning erbjuds mest i de stora städerna i södra och västra Finland. I de här regionerna finns utbildningsorganisationerna tätt, de är större och de erbjuder undervisning i olika konstområden mera mångsidigt än i andra delar av Finland. De stora utbildningsinstitutionerna deltar också oftare än andra i nationellt utvecklingsarbete. Trots att båda könen tas i beaktande i undervisningen söker sig mycket få pojkar till studierna.

Nationell finansiering av pedagogiska utvecklingsprojekt aktiverar

Finansieringsgrunden för grundläggande konstundervisning borde vara likvärdig oberoende av utbildningsarrangör. Den offentliga finansieringen märks på ett positivt sätt i utbildningsinstitutionernas läroplansarbete och som pedagogiskt utvecklingsarbete.

Den grundläggande konstundervisningens självutvärderingsarbete är i begynnelseskedet och behöver systematiskt stöd. Självutvärderingsmodellen Virvatuli som nyligen lanserats underlättar det arbetet och erbjuder även kontinuitet i det frivilliga utvecklingsarbetet. De stora utbildningsinstitutionerna i södra Finland deltar oftare än andra i nationellt utvecklingsarbete. De minsta utbildningsinstitutionerna har mest behov av att förbättra sitt samarbete och utvecklingsarbete. Samarbete förekommer inte särskilt regelbundet och är inte omfattande. De svenska utbildningsinstitutionerna är i allmänhet små och behöver mera utvecklingsstöd än nu. Samverkan i nätverk kan vara en möjlighet för att utveckla de små utbildningsinstitutionernas verksamhet.

Den grundläggande konstundervisningen har befäst sin position inom utbildningssystemet

Den grundläggande konstundervisningen är en av det finländska utbildningssystemets framgångshistorier konstaterar Klaus Savolainen, ordförande i Förbundet för grundläggande konstundervisning. Motsvarande konstundervisning finns inte på annat håll. Undervisningen är frivillig och ändå har elevernas antal ökat sedan början av 1990-talet och uppgår idag till 135 000. Undervisningen kompletterar och fördjupar den kompetens och det kunnande som uppnås i den grundläggande utbildningen. Den grundläggande konstundervisningen uppskattas ändå inte tillräckligt och den kompetens som erhållits erkänns inte t.ex. vid vidare studier i den omfattning som de målmedvetna och långvariga studierna ändå ger anledning till.

Läroplansgrunderna och pedagogiken fungerar

Grunderna för läroplanen är det viktigaste nationella instrumentet för att styra den grundläggande konstundervisningen. Ändå har läroplansgrunderna inte så stor betydelse i det dagliga arbetet. Det finns behov av att granska läroplansgrundernas mål och innehåll. Tudelningen i allmän och fördjupad lärokurs är ifrågasatt. Det finns även anledning att granska om det är ändamålsenligt med två nivåer inom alla konstområden inom ramen för nuvarande timfördelning och läroplansstruktur.

Lärarna inom den grundläggande konstundervisningen är engagerade, beaktar eleverna och använder varierande undervisningsmetoder. Ändå är behovet av kompetenshöjning inom området uppenbart. Det finns även behov av att utveckla pedagogiken allmänt och konstområdesspecifikt. Utvecklingen skall inriktas speciellt på läroplansarbete, pedagogisk interaktion och på att stöda en gemensam verksamhetskultur. Elevernas självvärdering behöver uppmärksammas och elevbedömningen bör klargöras.

Tilläggsinformation

Heli Tiainen; 040 576 1588 (heli.tiainen(at)tampere.fi; utvärderingsgruppens ordförande), Anna-Elina Lavaste; 040 519 2671 (anna-elina.lavaste(at)kuopionkonservatorio.fi; utvärderingsgruppens viceordförande) samt från Sekretariatet vid Rådet för utbildningsutvärdering chefsplanerare Esko Korkeakoski; 050 4016348 (esko.korkeakoski(at)jyu.fi; finskspråkig utbildning) och chefsplanerare Gunnel Knubb-Manninen; 050 4285287 (gunnel.knubb-manninen(at)jyu.fi; svenskspråkig utbildning).

Utvärderingsrapporten

Tiainen, H., Heikkinen, M., Kontunen, K., Lavaste, A.-E., Nysten, L., Seilo, M.-L., Välitalo, C. & Korkeakoski, E. 2012. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden ja pedagogiikan toimivuus. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 57. Jyväskylä.

I rapporten ingår en sammanfattning på svenska. Rapporten kan läsas på rådets hemsida http://www.edev.fi/img/portal/1180/Julkaisu_nro_57.pdf . Den kan också beställas i tryckt form av Virpi Pietiläinen tel. 050 428 5285, virpi.pietilainen@eval.jyu.fi

Fakta om grundläggande konstundervisning

Grundläggande konstundervisning är konstfostran som ges utanför skolan och i första hand är avsedd för barn och ungdomar.

Den grundläggande konstundervisning som ges inom olika konstområden är målinriktad och framskrider från nivå till nivå och ger eleven färdigheter att uttrycka sig själv samt att söka sig till yrkesinriktad och högre utbildning på området.

Lärokurserna i den grundläggande konstundervisningen är allmän lärokurs (500h) och fördjupad lärokurs (1300h).

Läroplansgrunderna för fördjupad lärokurs har fastställts för musik, dans och teater samt visuell framställning (arkitektur, bildkonst och handarbete) och för cirkuskonst. Läroplansgrunder för allmän lärokurs har fastställts för musik, dans, ordkonst, scenkonst (cirkuskonst och teaterkonst) och visuella konstarter (arkitektur, audiovisuell konst, bildkonst och handarbete).